Prekladateľské stredisko, založené v roku 1994, v súčasnosti vyprodukuje priemerne 700 000 strán ročne pre viac ako 65 klientov pôsobiacich v celej Európe. Spolu so stúpajúcim počtom úradných jazykov EÚ a s pribúdajúcimi vysokošpecializovanými klientmi prekladateľské stredisko neustále rastie. V priebehu rokov našlo spôsob, ako vyhovieť ich rastúcim potrebám, či už ide o formáty súborov, dodacie lehoty, odbornosť alebo požadované jazykové kombinácie, ktorých je približne 750.

MORE THAN
25 YEARS
COMMITTED TO
MULTILINGUALISM
1994
timeline info

Dňa 28. novembra 1994 prijala Rada Európskej únie nariadenie (ES) č. 2965/94, ktorým sa zriadilo prekladateľské stredisko.


1995
11

úradných jazykov EÚ

20 000

strán prekladu

7

zákazníkov

V roku 1995 bola prijatá novela nariadenia, ktorou sa rozšírilo portfólio zákazníkov a stredisku bola pridelená úloha medziinštitucionálnej spolupráce.

1996

Stredisko začína prekladať prvé ochranné známky Spoločenstva pre Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM).


1997
timeline info

Stredisko opúšťa priestory v centre Luxemburgu a sťahuje sa do budovy Nouvel Hémicycle na  Kirchbergu, čo je štvrť v Luxemburgu, kde má sídlo väčšina inštitúcií EÚ.


1998
200 000

strán prekladu

12

zákazníkov

2001
timeline info

Do prevádzky sa uvádza systém Flosys. Je to špičkový nástroj IT vyvinutý v stredisku, ktorým sa kompletne riadi pracovný postup prekladu od momentu prijatia zákazky až po dodanie hotového prekladu.

Stredisko uvádza do prevádzky program Nemo na riadenie prekladu ochranných známok Spoločenstva.


2002
1 000 000

strán prekladu

2003
timeline info

Európska nadácia pre riadenie kvality (EFQM) potvrdzuje, že stredisko sa zaviazalo excelentnosti v Európe.


timeline info

Stredisko sa stáva iniciátorom a správcom projektu interaktívnej terminologickej databázy IATE (InterActive Terminology for Europe), ktorá je spoločnou terminologickou databázou pre všetky inštitúcie, orgány a úrady Európskej únie.


2004
20

úradných jazykov EÚ

Rozšírenie EÚ v roku 2004, ktorým sa takmer zdvojnásobuje počet jazykov EÚ z 11 na 20, čo znamená začiatok novej éry pre stredisko.

2005

Pri príležitosti 10. výročia svojho založenia stredisko organizuje konferenciu na tému Viacjazyčnosť za každú cenu.


2007
23

úradných jazykov EÚ

Stredisko dopĺňa do svojho portfólia ďalšie úradné jazyky EÚ, keď k EÚ pristupujú Bulharsko a Rumunsko. K úradným jazykom pribúda írčina, hoci s výnimkami.

Medziinštitucionálna terminologická databáza IATE sa sprístupňuje širokej verejnosti.

2010
timeline info

V rámci osláv 15. výročia svojho založenia stredisko organizuje konferenciu s názvom Jazyk Európy – preklad pre EÚ.

Stredisko nahrádza program Nemo systémom Tr@Mark na riadenie prekladu ochranných známok Spoločenstva.


2011

Stredisko uvádza do prevádzky ECHA-term, viacjazyčnú internetovú terminologickú databázu vyvinutú pre Európsku chemickú agentúru.


2013
8 000 000

strán prekladu

24

úradných jazykov EÚ vrátane chorvátčiny

timeline info

Stredisko sa sťahuje do svojich terajších priestorov v budove Drosbach v Luxemburgu a podpisuje s Luxemburským veľkovojvodstvom dohodu o sídle.


2015
9 000 000

strán prekladu

61

zákazníkov

2016
64

zákazníkov

timeline info

Stredisko zavádza eCdT, nový systém riadenia pracovného postupu prekladu prispôsobený jeho potrebám, ktorým sa nahrádza pôvodný systém Flosys.