Osobitné zmluvy pre obstarávania v strednej a nízkej hodnote medzi 15 000 – 144 000 EUR

Informácie uvedené v tejto časti majú poskytnúť ex-ante publicitu pre postupy obstarávania strediska, u ktorých sa predpokladaná hodnota za dodávky a služby pohybuje medzi 15 000,01 – 144 000 EUR.

Súhrn oznámení s ďalšími informáciami o druhu obstarávaní v strednej a nízkej hodnote, ktoré sa začnú, bude zverejnený na tejto stránke najneskôr dva týždne pred začatím.

Môžete vyjadriť svoj záujem zaslaním e-mailu na uvedenú adresu, pričom uveďte meno a kontaktné údaje zainteresovanej strany. Predložením vyjadrenia záujmu nesmiete oznamovať žiadny právny nárok ani vytvoriť legitímne očakávanie pridelenia zákazky.

Spracovanie vašej odpovede do ex-ante správy bude zahŕňať záznam a spracovanie osobných údajov (ako sú vaše meno, adresa a ďalšie kontaktné údaje). Tieto údaje budú spracované v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

Na vyžiadanie máte nárok získať prístup k svojim osobným údajom. Podrobnosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov sú k dispozícii v osobitnom vyhlásení o ochrane údajov pre spracovanie osobných údajov v súvislosti s postupmi obstarávania na našom webovom sídle.

Máte právo sa kedykoľvek obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov.

Všetky otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov možno adresovať prevádzkovateľovi pomocou e-mailovej adresy tenders@cdt.europa.eu a uvedením odkazu na ex-ante správu.

Aktuálne výzvy na predkladanie ponúk

Momentálne nie sú žiadne pracovné ponuky.
Momentálne nie sú žiadne výzvy na predkladanie ponúk ani rokovacie konania.
Momentálne nie sú žiadne výzvy na predkladanie ponúk.
Momentálne nie sú žiadne rokovacie konania.
Žiaden výsledok.