Prekladateľské stredisko je presvedčené, že trvalá kvalita si vyžaduje plánovanie a organizáciu na úrovni riadenia, a preto prijalo súbor opatrení, ktoré sa majú realizovať pred prekladom, počas neho a po ňom.

Tieto opatrenia sú rozdelené na tri oblasti: i) podmienky kvality, ktoré tvoria správne podmienky na tvorbu prekladov vysokej kvality, ii) kontrola kvality, ktorá sa vykonáva počas samotného procesu prekladu, a iii) meranie kvality, ktoré umožní stredisku postupom času zvýšiť kvalitu svojich produktov.

PODMIENKY KVALITY

Kľúčovým aspektom v tejto oblasti je starostlivý výber a nábor interných prekladateľov. Stredisko vyberá a zamestnáva svojich zamestnancov na základe dvoch všeobecných vykonávacích ustanovení o nábore dočasných a zmluvných zamestnancov.

Okrem toho stredisko veľmi pozorne stanovuje kritériá pre postupy verejného obstarávania na výber externých poskytovateľov služieb s cieľom zabezpečiť, aby sa rámcové zmluvy o prekladateľských službách uzatvárali s najlepšími externými dodávateľmi.

KONTROLA KVALITY

Interní prekladatelia systematicky kontrolujú a revidujú preklady, ktoré zabezpečili externí dodávatelia. Zákazníci tak dostanú preklady, ktoré prešli kontrolou kvality. Navyše sa tým prispieva k zlepšeniu kvality práce externých dodávateľov počas celého trvania rámcových zmlúv. Hodnotením kvality externých prekladov sa posudzuje poradie v zozname externých dodávateľov, pričom dodávatelia s lepším hodnotením sa posúvajú smerom nahor a horšie hodnotenie znamená posun smerom nadol. Tým sa zabezpečí, aby dodávatelia s najlepším hodnotením postupovali smerom nahor na zozname externých dodávateľov. Ku každému externému prekladu je pripojený hárok s hodnotením kvality, ktorý neobsahuje len celkové hodnotenie kvality prekladu, ale podľa potreby aj podrobné informácie o typoch zistených chýb. Interní revízori takisto v prípade potreby pošlú externým prekladateľom spätnú väzbu a opravený preklad, aby sa chyby neopakovali v budúcnosti.

Všetky interné preklady prechádzajú kontrolou, ktorú vykonáva kolega z rovnakého jazykového tímu, v súlade so zásadou vzájomnej kontroly a kritériami stanovenými v príručke zabezpečenia kvality prekladu.

Okrem týchto kontrol kvality, ktoré sa vykonávajú pred odovzdaním zákazky, zaviedlo stredisko v roku 2010 následné kontroly kvality náhodne vybraných interne preložených dokumentov, ktoré hodnotia externí odborníci.

MERANIE KVALITY

Stredisko využíva niekoľko nástrojov na zabezpečenie a meranie kvality a spokojnosti svojich zákazníkov, pričom jedným z týchto nástrojov je formulár spokojnosti klienta (Client Satisfaction Form, CSF). Ide o nástroj, ktorý zákazníkom umožňuje pomocou klientskeho portálu strediska poskytnúť pozitívnu alebo negatívnu spätnú väzbu na ktorýkoľvek preložený dokument. Stredisko sa takto môže zároveň dozvedieť o preferenciách klienta a riešiť opakujúce sa problémy. Okrem odpovede na spätnú väzbu od zákazníka na konkrétny dokument sa pripomienky od klientov posudzujú na operačnej úrovni s cieľom posúdiť, či je možné, aby sa na splnenie požiadaviek klienta prijali rozsiahlejšie opatrenia na zvýšenie kvality.

Stredisko takisto vykonáva pravidelné klientske prieskumy na meranie dlhodobej spokojnosti zákazníkov a určenie oblastí zlepšovania z hľadiska jazykovej kvality a kvality svojich služieb ako celku. Tieto prieskumy slúžia nato, aby sa zistilo, čo zákazníci považujú za silné a slabé miesta v rámci činnosti strediska, ako aj na dôkladnú analýzu kvality poskytovaných služieb, pokiaľ ide o dodržiavanie termínov, kvalitu, riešenie problémov, ako aj pochopenie obchodných potrieb a podmienok špecifických pre jednotlivých zákazníkov.