Odbor podpory prekladu zohráva kľúčovú úlohu vo fungovaní prekladateľského strediska a pôsobí ako hybná sila pri zabezpečovaní plynulého a účinného poskytovania služieb.

Odbor tvorí oddelenie riadenia pracovných postupov a oddelenie pre obchodný rozvoj a podporu pracovných postupov.

Oddelenie riadenia pracovných postupov

Oddelenie riadenia pracovných postupov zodpovedá za spracúvanie zákaziek od klientov zaslaných prekladateľskému stredisku, počnúc prijímaním zákaziek až po odovzdanie konečného dokumentu. Prekladateľské stredisko vykonáva svoju činnosť najmä na základe rámcových zmlúv.

Zamestnanci oddelenia riadenia pracovných postupov zodpovedajú za:

  • prijímanie, analýzu a potvrdzovanie zákaziek, a to v prípade potreby na základe konzultácie s klientmi,
  • prideľovanie prekladov, revízií, jazykových úprav a terminologických prác interným a externým prekladateľom,
  • zabezpečenie toho, aby súbory, na ktorých budú prekladatelia pracovať, boli editovateľné a aby dokumenty pred mali správny konečný formát,
  • používanie nástrojov jazykových technológií na spracovanie prijatých súborov,
  • zabezpečenie odovzdania všetkých zákaziek klientom v dohodnutej lehote a v požadovanom formáte,
  • zhromažďovanie informácií týkajúcich sa fakturácie.

Oddelenie riadenia pracovných postupov poskytuje jazykovú a technickú podporu prekladateľom počas celého prekladateľského pracovného postupu. Okrem toho poskytuje aj školenia v rôznych špecializovaných oblastiach, ktoré pokrýva (napr. používanie technológií).

Oddelenie pre obchodný rozvoj a podporu pracovných postupov

Oddelenie pre obchodný rozvoj a podporu pracovných postupov tvorí viacero skupín:

  • Skupina pre obchodný rozvoj, ktorej cieľom je sledovanie trendov a inovácií v oblasti jazykových služieb (nástrojov, pracovných metód a nových služieb), ako aj hľadanie optimálneho spôsobu, akým prekladateľské stredisko dokáže uspokojiť komunikačné potreby klientov.
  • Skupina pre riadenie korpusu a terminológie, ktorá poskytuje a udržiava špecializované jazykové zdroje a nástroje v oblasti terminológie, referenčné dokumenty, prekladateľské pamäte a strojový preklad.
  • Skupina pre ochranné známky a dizajny EÚ, ktorá riadi celý pracovný postup prekladu ochranných známok a dizajnov EÚ.
  • Prekladateľské stredisko zastrešuje aj koordinátora skupiny pre podporu a rozvoj IATE a platformy EurTerm (medziništitucionálnej platformy spolupráce pre terminológov).