Osobitné zmluvy pre obstarávania v strednej a nízkej hodnote medzi 15 000 – 144 000 EUR

Informácie uvedené v tejto časti majú poskytnúť ex-ante publicitu pre postupy obstarávania strediska, u ktorých sa predpokladaná hodnota za dodávky a služby pohybuje medzi 15 000,01 – 144 000 EUR.

Súhrn oznámení s ďalšími informáciami o druhu obstarávaní v strednej a nízkej hodnote, ktoré sa začnú, bude zverejnený na tejto stránke najneskôr dva týždne pred začatím.

Môžete vyjadriť svoj záujem zaslaním e-mailu na uvedenú adresu, pričom uveďte meno a kontaktné údaje zainteresovanej strany. Predložením vyjadrenia záujmu nesmiete oznamovať žiadny právny nárok ani vytvoriť legitímne očakávanie pridelenia zákazky.

Spracovanie vašej odpovede do ex-ante správy bude zahŕňať záznam a spracovanie osobných údajov (ako sú vaše meno, adresa a ďalšie kontaktné údaje). Tieto údaje budú spracované v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

Na vyžiadanie máte nárok získať prístup k svojim osobným údajom. Podrobnosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov sú k dispozícii v osobitnom vyhlásení o ochrane údajov pre spracovanie osobných údajov v súvislosti s postupmi obstarávania na našom webovom sídle.

Máte právo sa kedykoľvek obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov.

Všetky otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov možno adresovať prevádzkovateľovi pomocou e-mailovej adresy tenders@cdt.europa.eu a uvedením odkazu na ex-ante správu.

Aktuálne výzvy na predkladanie ponúk

There are currently no negotiated procedures.