Prekladateľský odbor tvorí viac ako polovica všetkých zamestnancov strediska a je jeho najväčším útvarom. Pozostáva z troch jazykových skupín a z oddelenia pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu.

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu je kontaktným miestom pre zákazníkov strediska, kde sa identifikujú ich potreby a meria ich spokojnosť. Uskutočňuje sa to prostredníctvom pravidelných návštev zákazníkov, prieskumami spokojnosti a spracovaním spätnej väzby od klientov.

V spolupráci so zákazníkmi oddelenie usporadúva školenia, pracovné semináre a prezentácie pre prekladateľov strediska na rozšírenie ich znalostí o vysokošpecializovaných oblastiach činnosti a postupoch zákazníkov. Podobne oddelenie organizuje aj prezentácie pre zákazníkov s cieľom pomôcť im lepšie porozumieť úlohe a službám strediska.

Úlohou oddelenia je aj interná a externá komunikácia. Informácie šíri prostredníctvom pravidelných správ na intranete, webovom sídle a klientskom portáli strediska. Oddelenie pripravuje a koordinuje cielené publikácie, ako sú výročná správa o činnosti, správa o najvýznamnejších udalostiach roka a početné brožúry a spravodajcovia. Organizuje tiež rôzne podujatia na propagáciu viacjazyčnosti.

Prekladatelia (jazykové skupiny)

Každá jazyková skupina sa ďalej delí na prekladateľské tímy, po jednom pre každý úradný jazyk EÚ. Veľkosť tímov sa mení podľa objemu prekladov do jednotlivých cieľových jazykov. Všetci prekladatelia prekladajú do svojho materského jazyka, pochádzajú z rôzneho akademického, väčšinou jazykovo zameraného prostredia.

Prekladatelia majú počas profesionálneho života v stredisku možnosť odborného vzdelávania, pokiaľ ide o štúdium jazykov (rozširovanie existujúcich jazykových zručností a nadobudnutie znalosti nových jazykov), ako aj o činnosti súvisiace s konkrétnymi klientmi.

Interní prekladatelia strediska prekladajú a revidujú dokumenty, ako aj ochranné známky. Prekladajú aj titulky videí, zostavujú glosáre a prispievajú do medziinštitucionálnej terminologickej databázy IATE.

Ako lingvisti, interní prekladatelia ručia za jazykovú kvalitu poskytovaných prekladov. To platí tak o textoch, ktoré preložili interní prekladatelia, ako aj o textoch, ktoré boli zadané na preklad špecializovaným externým poskytovateľom jazykových služieb.

Svojím modelom fungovania, ktorého základom je externé zadávanie a interná kontrola kvality prekladov, sa stredisko stalo referenčným miestom pre všetky aspekty kontroly kvality prekladu.