Revízia je kontrola prekladu z hľadiska daného účelu, a to tak, že sa cieľový text porovnáva so zdrojovým textom a v prípade potreby sa vykonajú opravy. Prekladateľské stredisko ponúka revíziu preložených dokumentov. Ak však prekladateľ počas revízie usúdi, že preklad, ktorý sa má revidovať, je potrebné vo významnej miere prepracovať, prekladateľské stredisko môže žiadosť o revíziu odmietnuť a odporučiť klientovi, aby namiesto toho požiadal o preklad textu.