Benoît Vitale
Benoît Vitale, úradujúci riaditeľ prekladateľského strediska od januára 2019

Riaditeľ prekladateľského strediska je zákonný zástupca agentúry a zodpovedá sa správnej rade strediska. Riaditeľ je poverený riadením a správou strediska a jeho hlavnou náplňou práce je:

  • príprava a plnenie plánu práce, rozpočtu a rozhodnutí prijatých správnou radou,
  • plnenie úloh zverených prekladateľskému stredisku,
  • každodenné riadenie chodu strediska,
  • všetky personálne otázky.

Riaditeľovi pomáhajú zamestnanci vo viacerých odboroch a oddeleniach, ako to vyplýva z organizačnej štruktúry strediska.

Riaditeľovi je priamo podriadené oddelenie účtovníctva, miestny úradník informačnej bezpečnosti a oddelenie pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu.

Oddelenie účtovníctva

Účtovník je vymenovaný správnou radou a pri plnení svojich povinností je nezávislý. Účtovník a jeho tím sú zodpovední za spravovanie príjmov, výdavkov a účtov v súlade s platnými pravidlami a predpismi. Účtovník zodpovedá za správu pokladnice a fakturovanie súvisiace s činnosťami strediska. Pri plnení týchto úloh účtovník úzko spolupracuje s Európskou komisiou, Európskym dvorom audítorov a s externými audítormi.

Miestny úradník informačnej bezpečnosti

Úlohou tohto úradníka je zabezpečiť, že všetky IT systémy prekladateľského strediska vyhovujú príslušným bezpečnostným normám.

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu je styčným miestom pre klientov strediska, kde sa identifikujú ich potreby a meria sa úroveň spokojnosti. Uskutočňuje sa to prostredníctvom pravidelných návštev klientov a pravidelných prieskumov.

V spolupráci s klientmi oddelenie usporadúva školenia, pracovné semináre a prezentácie pre prekladateľov strediska na rozšírenie ich znalostí o vysokošpecializovaných oblastiach činnosti a postupoch klientov. Oddelenie organizuje aj prezentácie pre klientov, aby lepšie porozumeli úlohe a službám strediska.

Úlohou oddelenia je aj interná a externá komunikácia. Patrí sem šírenie informácií a správ cez intranet strediska, jeho webovú stránku, sociálne médiá a portál klientov. Oddelenie pripravuje a koordinuje cielené publikácie, ako sú správa o najvýznamnejších udalostiach roka a početné brožúry a spravodajcovia. Organizuje tiež rôzne podujatia na propagáciu viacjazyčnosti.

Životopis riaditeľa

Vyhlásenie o záujmoch riaditeľa