Zoznámte sa s ponukou našich služieb

Zákazníci prekladateľského strediska sú rozptýlení po celej Európe a majú široké odborné zameranie. Patrí sem napríklad vzdelávanie, zamestnanosť, kultúra, doprava, výskum a inovácie, sociálne veci, životné prostredie, energetika, chémia, práva duševného vlastníctva, právo, rozpočet a financie, zahraničná a bezpečnostná politika, policajná a justičná spolupráca, verejné zdravie a ochrana spotrebiteľa. Stredisko poskytuje jazykové služby v 24 úradných jazykoch EÚ a na požiadanie aj v jazykoch krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ. Konkrétne ponúka stredisko tieto služby:

Preklad

Preklad je písomné prevedenie textu zo zdrojového jazyka do cieľového jazyka s cieľom vytvoriť text podľa gramatických pravidiel cieľového jazyka a v súlade s pripojenými pokynmi. Zdrojový jazyk je jazyk, v ktorom je napísaný pôvodný text (nazývaný aj zdrojový text), a cieľový jazyk je jazyk, do ktorého je zdrojový text preložený.

Jazyková úprava zdrojových textov

Jazykovou úpravou sa rozumie jazyková kontrola textu z hľadiska dodržania gramatických, interpunkčných a pravopisných pravidiel zdrojového jazyka. Gramatické, interpunkčné a pravopisné chyby opravuje korektor. Pokiaľ korektor usúdi, že z hľadiska jasnosti a zrozumiteľnosti je možné jazykovú kvalitu textu zlepšiť, uvedie k príslušnému textu pripomienky a navrhne upravenú verziu textu.  Od korektora sa neočakáva, že bude zisťovať alebo opravovať chyby alebo problémy súvisiace s obsahom textu. Ak korektor identifikuje prípadné problémy týkajúce sa obsahu, zvýrazní ich priamo v texte. Zákazník potom posúdi relevantnosť všetkých pripomienok a podnikne náležité kroky. Korektor neopravuje žiadne chyby súvisiace s formátom alebo rozložením textu.

Jazykové poradenstvo

Jazyková poradenstvo spočíva v analýze jazykových potrieb zákazníka v záujme vývoja riešení, ktoré optimalizujú proces prekladu. Patrí sem podpora pri vypracúvaní dokumentov alebo analýza pracovného toku dokumentov, resp. analýza osobitných projektov. Objem prác spojených s poskytovaním tejto služby vo veľkej miere závisí od zložitosti každej zákazky.


Terminológia

Terminologická prác pozostáva z tvorby ucelených glosárov obsahujúcich zdrojové a cieľové výrazy, definície, zdrojové a kontextové referencie, komentáre atď.

Titulkovanie

Ide o textové zobrazenie hovoreného jazyka vo videu tak, aby sa umožnila interpretácia textu na obrazovke. Táto služba môže zahŕňať tzv. spotting (časovanie titulkov), čiže synchronizáciu titulkov s videom. Ponúkame titulkovanie buď iba v zdrojovom jazyku, alebo v jednom, či viacerých cieľových jazykoch spolu s časovými kódmi, ktoré určujú, kedy presne sa má titulok zobraziť a ako dlho má byť na obrazovke viditeľný.

Zoznamy výrazov

V rámci tejto služby sa prekladajú jednoduché zoznamy výrazov (slov alebo slovných spojení, zvyčajne podstatných mien alebo menných fráz) bez uvedenia definície, zdroja, kontextu, komentára atď.


Transkripcia

Transkripcia spočíva v konverzii audiozáznamu alebo videozáznamu na vysokokvalitný písaný text. Na transkripciu sa používa technológia prevodu reči na text, ktorý sa následne upravuje. V písanom texte je možné uviesť časové kódy a identifikáciu hovoriaceho.

Následné kontroly kvality

Následná kontrola kvality pozostáva z pravidelnej kontroly a hodnotenia stanovenej vzorky prekladov ochranných známok EÚ, ktoré prekladateľské stredisko poskytuje úradu EUIPO (Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo) podľa súboru dohodnutých kritérií.

Revízia zoznamov výrazov

Ide o kontrolu dvojjazyčného zoznamu výrazov, či vyhovuje určenému účelu. Cieľové výrazy porovnajú s výrazmi v zdrojovom jazyku a v prípade potreby sa vykonajú opravy. Pokiaľ však interný prekladateľ počas revízie usúdi, že zoznam výrazov si vyžaduje dôsledné prepracovanie, prekladateľské stredisko môže žiadosť o revíziu odmietnuť a odporučiť zákazníkovi, aby namiesto toho požiadal o preklad zoznamu výrazov.


Revízia prekladov

Revízia je kontrola prekladu, či vyhovuje určenému účelu. Cieľový text sa porovná so zdrojovým textom a v prípade potreby sa vykonajú opravy.  Prekladateľské stredisko ponúka revíziu už preložených dokumentov. Pokiaľ však interný prekladateľ počas revízie usúdi, že preložený text si vyžaduje dôsledné prepracovanie, prekladateľské stredisko môže revíziu odmietnuť a odporučiť zákazníkovi, aby namiesto toho požiadal o preklad textu.

Modifikácia prekladov

Pri modifikácii sa zapracúvajú zmeny do už preloženého textu. Ak zákazník žiada o túto službu, musí predložiť dokument s označením všetkých zmien vykonaných oproti pôvodnému textu, a to vrátane vložených a vymazaných častí textu, ako aj predchádzajúce jazykové verzie predmetného dokumentu. Interní prekladatelia upravia preklady v súlade so zmenami zapracovanými do originálu.

Preklad ochranných známok, súborov Madridského protokolu a zapísaných dizajnov Spoločenstva

Prekladmi ochranných známok Európskej únie (OZEÚ), súborov podľa Madridského protokolu a zapísaných dizajnov Spoločenstva sa rozumejú preklady štandardizovaných odborných textov v oblasti priemyselného/duševného vlastníctva obsahujúce zoznamy výrobkov a služieb, ktoré voľne vychádzajú z medzinárodného triedenia výrobkov a služieb na zápis ochranných známok (Niceské triedenie) organizácie WIPO (Svetovej organizácie duševného vlastníctva ) alebo Locarnskej dohody o zavedení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov (Locarnské triedenie) organizácie WIPO.