Zakladajúce nariadenie

Nariadenie o zriadení strediska prijala Rada Európskej únie v novembri 1994 a novelizovala ho dvakrát: prvýkrát v roku 1995 s cieľom rozšíriť činnosti strediska na inštitúcie a orgány, ktoré majú vlastnú prekladateľskú službu, a posilniť medziinštitucionálnu spoluprácu v oblasti prekladu; a druhýkrát v roku 2003, aby zosúladila určité ustanovenia uplatniteľné na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev s nariadením Rady o rozpočtových pravidlách.

Konsolidované znenie: Nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie

Founding regulation setting up the Translation Centre - JO 1994 L 314

Amended Founding Regulation - JO 2003 L 245

Amended Founding Regulation - JO 1995 L 268