Európska prokuratúra

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

Európsky orgán práce

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Európska obranná agentúra

Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Európska chemická agentúra

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

Európsky orgán pre bankovníctvo

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

Agentúra Európskej únie pre azyl

Železničná agentúra Európskej únie

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Európska námorná bezpečnostná agentúra

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva

Satelitné stredisko Európskej únie

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

Námorné centrum analýz a operácií — narkotiká

Európska agentúra pre lieky

Agentúra na podporu orgánu BEREC

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program

Európsky inovačný a technologický inštitút

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov

Agentúra Európskej únie pre základné práva

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

Európska environmentálna agentúra

European Cybersecurity Competence Centre and Network