Ako agentúra Európskej únie môže stredisko uverejňovať výzvy na predkladanie ponúk a uzatvárať osobitné zmluvy na účely nákupu služieb a dodávok od externých dodávateľov. Tieto postupy podliehajú ustanoveniam rozpočtového nariadenia o všeobecnom rozpočte Európskej únie a príslušných smerníc týkajúcich sa verejného obstarávania.

Externých poskytovateľov vyzývame, aby pravidelne navštevovali webovú stránku strediska a medziinštitucionálnu databázu TED (Tenders Electronic Daily) a informovali sa o uverejnení výziev na predkladanie ponúk a osobitných zmluvách.