Oddelek skupnih služb zagotavlja upravno in tehnično podporo na področju človeških virov, pravnih zadev in javnih razpisov.

Enota za pravne zadeve in javna naročila

Enota za pravne zadeve in javna naročila obravnava vsa pravna vprašanja, ki se lahko pojavijo pri vsakodnevnem poslovanju Prevajalskega centra. Prevajalski center zastopa na medinstitucionalnih sestankih o zadevah, ki so v njegovi pristojnosti, in v morebitnih pravdnih postopkih (npr. v zadevah pred Sodiščem Evropske unije). Enota za pravne zadeve in javna naročila je odgovorna za obravnavanje poizvedb varuha človekovih pravic, naslovljenih na Prevajalski center, in ima vlogo pravnega svetovalca vodstvu Prevajalskega centra. Organizira postopke javnih naročil Prevajalskega centra. Poleg tega pripravlja in upravlja pogodbene dogovore med Prevajalskim centrom in njegovimi strankami ter ureja s tem povezane pogodbe (npr. spremembe pogodb).  

Del te enote sta tudi skupina za digitalno podpisovanje dokumentov (EU Sign) in korespondent za boj proti goljufijam. 

Enota za kadrovske zadeve in podporo osebju

Enota za kadrovske zadeve in podporo osebju pripravlja, usklajuje in izvaja politike na področju človeških virov, prav tako pa svetuje in zagotavlja smernice vodstvu in uslužbencem Prevajalskega centra v zvezi s kadrovskimi zadevami. Pomembno vlogo ima tudi pri izbiri, zaposlovanju in poklicnem razvoju uslužbencev in pripravnikov (usposabljanje, upravljanje spretnosti, ocenjevanje uspešnosti in napredovanje). Enota je odgovorna tudi za proračunske in finančne zadeve, ki so povezane z odhodki za uslužbence.