Benoît Vitale
Benoît Vitale, vršilec dolžnosti direktorja Prevajalskega centra od januarja 2019

Direktor Prevajalskega centra je zakoniti zastopnik agencije, ki poroča upravnemu odboru. Zadolžen je za vodenje in upravljanje Prevajalskega centra ter je med drugim odgovoren za:

  • pripravo in izvrševanje delovnega programa, proračuna in sklepov, ki jih sprejme upravni odbor;
  • izvajanje nalog, dodeljenih Prevajalskemu centru;
  • tekoče upravljanje;
  • vse kadrovske zadeve.

Direktorju pri njegovih nalogah pomagajo zaposleni v različnih oddelkih in enotah, kot je razvidno iz organizacijske sheme Prevajalskega centra.

Direktor je neposredno odgovoren za enoto za računovodstvo, lokalnega varnostnega uradnika za informatiko (LISO) in enoto za zunanje odnose in komunikacijo.

Enota za računovodstvo

Računovodjo imenuje upravni odbor, pri izvajanju svojih dolžnosti pa je neodvisen. Računovodja je s svojimi sodelavci odgovoren za upravljanje prihodkov, odhodkov in zaključnih računov v skladu z veljavnimi predpisi. Pristojen je za upravljanje denarnih sredstev in izdajanje računov, povezanih z dejavnostmi Prevajalskega centra. Pri opravljanju svojih nalog tesno sodeluje z Evropsko komisijo, Evropskim računskim sodiščem in zunanjimi revizorji.

Lokalni varnostni uradnik za informatiko

Lokalni varnostni uradnik za informatiko skrbi, da informacijski sistemi Prevajalskega centra izpolnjujejo ustrezne varnostne standarde.

Enota za zunanje odnose in komunikacijo

Enota za zunanje odnose in komunikacijo se povezuje s strankami Prevajalskega centra, da opredeli njihove potrebe in ugotavlja njihovo zadovoljstvo. V ta namen jih redno obiskuje, izvaja občasne raziskave in proučuje njihove povratne informacije.

V sodelovanju s strankami organizira usposabljanja, delavnice in predstavitve za prevajalce Prevajalskega centra, kar jim omogoča, da razširijo svoje znanje v zvezi z zelo specializiranimi področji strank in njihovimi postopki. Organizira tudi predstavitve za stranke, da bi se tako bolje seznanile z vlogo Prevajalskega centra in njegovimi storitvami.

Poleg tega je odgovorna za notranjo in zunanjo komunikacijo. Informacije in novice redno objavlja na intranetu, spletišču Prevajalskega centra, družbenih omrežjih in portalu za stranke. Pripravlja in posodablja tudi ciljno usmerjene publikacije, kot je poročilo o dosežkih leta, ter številne brošure in glasila. Organizira tudi razne dogodke za spodbujanje večjezičnosti.

Življenjepis direktorja

Direktorjeva izjava o interesih