Pregledovanje prevodov je preverjanje, ali prevod ustreza svojemu namenu, pri čemer se primerjata izhodiščno in ciljno besedilo ter popravi, kar je potrebno. Prevajalski center nudi pregled prevedenih dokumentov. Če prevajalec med pregledom ugotovi, da prevod, ki se pregleduje, zahteva preveč popravkov, lahko Prevajalski center zahtevo za pregled zavrne in naročniku predlaga, naj raje zahteva prevod.