Spoznajte našo ponudbo storitev

Stranke Prevajalskega centra so razpršene po vsej Evropi in so specializirane na področjih, kot so izobraževanje, zaposlovanje, kultura, promet, raziskave in inovacije, socialne zadeve, okolje, energetika, kemija, lastninske pravice, pravo, proračun in finance, zunanja in varnostna politika, policija in pravosodno sodelovanje, javno zdravje in varstvo potrošnikov. Prevajalski center zagotavlja jezikovne storitve v 24 uradnih jezikih EU, na zahtevo pa tudi v jezike, ki niso uradni jeziki EU. Natančneje, Prevajalski center nudi storitve, ki so navedene v nadaljevanju.

Prevajanje

Prevajanje je prenos pomena iz izhodiščnega v ciljni jezik z namenom oblikovati besedilo, ki ustreza slovničnim pravilom ciljnega jezika in je v skladu z navodili prevajalskega projekta. „Izhodiščni jezik“ je jezik, v katerem je napisano izvirno besedilo (tudi „izhodiščno besedilo“), medtem ko je „ciljni jezik“ jezik, v katerega se izhodiščno besedilo prevaja.

Lektoriranje izhodiščnih besedil

Lektoriranje je opredeljeno kot jezikovni pregled besedila, da se zagotovi, da so uporabljena ločila, slovnica in črkovanje v skladu s pravili izhodiščnega jezika. Lektor popravi slovnične napake, napačno rabo ločil in nepravilno črkovanje. Kjer lektor meni, da bi lahko izboljšali jezikovno kakovost besedila v smislu jasnosti in razumljivosti, bo k zadevnemu besedilu dodal opombo in predlagal izboljšavo. Od lektorjev se ne pričakuje, da opazijo ali popravijo kakršnekoli napake ali težave, ki so povezane z vsebino besedila. V primeru, da lektor opazi morebitne težave z vsebino, jih bo v besedilu označil. Od naročnika je odvisno, ali bo upošteval opombe in ustrezno ukrepal. Lektor ne rešuje morebitnih težav s formatiranjem ali postavitvijo besedila.

Jezikovno svetovanje

Jezikovno svetovanje pomeni analizo jezikovnih potreb naročnika, da bi razvili rešitve, ki bi optimizirale prevajalski proces. To lahko vključuje podporo pri pripravi dokumentov ali analizo delovnih postopkov ali posebnih projektov. Pri tej storitvi je delovna obremenitev odvisna predvsem od zahtevnosti vsakega posameznega primera.


Terminologija

Terminološko delo zajema pripravo celovitih glosarjev z izhodiščnimi in ciljnimi izrazi, opredelitvami, viri, primeri sobesedila, opombami itd.

Podnaslavljanje

Ta storitev zajema besedilni prikaz govorjenega jezika v videoposnetku na način, ki omogoča prikaz besedila na zaslonu. Storitev lahko vključuje sinhronizacijo podnaslovov in videoposnetka (t.i. „spotting“). Zagotovijo se lahko podnaslovi zgolj v izhodiščnem jeziku videoposnetka ali v enem ali več drugih jezikih. Storitev vključuje tudi časovno kodiranje, ki določa, kdaj točno bo podnaslov prikazan in kako dolgo bo viden na zaslonu.

Seznami izrazov

Ta storitev zajema prevajanje preprostih seznamov izrazov (besed ali izrazov, običajno samostalnikov ali samostalniških besednih zvez) brez navajanja opredelitev, virov, sobesedila, opomb itd.


Transkripcija

Transkripcija je pretvorba zvočne in/ali video datoteke v visokokakovostno pisno besedilo. To se izvaja s pomočjo tehnologij za pretvorbo govora v besedilo, pri čemer se neobdelano besedilo uredi naknadno. Pisni izdelek lahko vključuje časovne kode in identifikacijo govorca.

Naknadno preverjanje kakovosti

Naknadno preverjanje kakovosti vključuje redno pregledovanje in ocenjevanje določenega vzorca prevodov blagovnih znamk Evropske unije, ki ju Prevajalski center opravlja za EUIPO (Urad Evropske unije za intelektualno lastnino) glede na sklop dogovorjenih razsežnosti.

Pregledovanje seznamov izrazov

Pri pregledovanju seznama izrazov gre za preverjanje, ali dvojezični seznam izrazov ustreza svojemu namenu, pri čemer se primerjajo izvorni in ciljni izrazi ter popravi, kar je potrebno. V primeru, da med pregledom notranji prevajalec ugotovi, da bi bilo seznam izrazov, ki se pregleduje, treba občutno spremeniti, lahko Prevajalski center zavrne zahtevo po pregledu in naročniku priporoči, naj raje vloži zahtevo za prevod seznama izrazov.


Pregledovanje prevodov

Pregledovanje prevodov je preverjanje, ali prevod ustreza svojemu namenu, pri čemer se primerjata izhodiščno in ciljno besedilo ter popravi, kar je potrebno. Prevajalski center nudi storitev pregledovanja prevedenih dokumentov. V primeru, da med pregledom notranji prevajalec ugotovi, da besedilo, ki se pregleduje, zahteva preveč popravkov, lahko Prevajalski center pregled zavrne in naročniku predlaga, naj raje vloži zahtevo za prevod.

Vnašanje sprememb v prevode

Ta storitev zajema vnašanje sprememb v že prevedeno besedilo. Pri zahtevi za vnos sprememb mora naročnik zagotoviti dokument, ki prikazuje vse spremembe predhodnega besedila, vključno z vnosi in izbrisi, kakor tudi predhodne jezikovne različice tega dokumenta, za katere naročnik zahteva vnos sprememb. Prevajalci Prevajalskega centra prevode spreminjajo v skladu s spremembami, vnesenimi v izvirnik.

Prevajanje blagovnih znamk EU, dokumentov Madridskega protokola in registriranih modelov Skupnosti

Prevajanje blagovnih znamk Evropske unije, dokumentov Madridskega protokola in registriranih modelov Skupnosti pomeni prevajanje standardiziranih strokovnih besedil na področju industrijske/intelektualne lastnine, ki vključujejo sezname blaga in storitev, ki ohlapno temeljijo na mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (Nicejska klasifikacija) Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) ali na Locarnskem sporazumu o mednarodni klasifikaciji industrijskih modelov (Locarnska klasifikacija) Svetovne organizacije za intelektualno lastnino.