Odbor uslužbencev je s statutom urejen odbor, ki pri vodstvu Prevajalskega centra zastopa interese uslužbencev ter zagotavlja stalen stik med njimi.

K nemotenemu delovanju Prevajalskega centra prispeva tako, da uslužbencem omogoča izražanje njihovega mnenja. Njegova naloga je predvsem, da brani skupne interese uslužbencev, poleg tega pa pomaga posameznikom, kadar se med vsakodnevnim delom srečajo s težavami. Odbor izvolijo uslužbenci: sestavljen je iz petih članov in petih namestnikov s triletnim mandatom. V glavnem je odgovoren za:

  • pripravo mnenj o upravnih zadevah in zadevah, povezanih z uslužbenci (splošne izvedbene določbe, načrt kadrovske politike itd.),
  • imenovanje zastopnikov v izbirne postopke za zaposlitev novih uslužbencev,
  • predložitev predlogov v zvezi z organizacijo in delovanjem Prevajalskega centra ter izboljšanjem delovnih in splošnih življenjskih razmer uslužbencev,
  • sodelovanje pri razpravah, ki zadevajo kadrovsko politiko na splošno, prek skupščine odborov uslužbencev agencij (AASC),
  • sodelovanje v organih za družbene dejavnosti, ki jih Prevajalski center ustanovi za svoje uslužbence, na primer Medinstitucionalni odbor za družbene dejavnosti.