Avdelningen för interna tjänster tillhandahåller administrativt och tekniskt stöd inom områdena personal, rättsliga frågor och anbudsinfordringar.

Enheten för juridik och upphandling

Enheten för juridik och upphandling hanterar alla rättsliga frågor som kan uppstå i samband med översättningscentrumets dagliga verksamhet. Enheten företräder centrumet vid interinstitutionella möten om frågor inom dess ansvarsområde och vid eventuella rättstvister (t.ex. mål vid Europeiska unionens domstol). Den ansvarar för att hantera ombudsmannaundersökningar som översättningscentrumet är föremål för och fungerar som juridisk rådgivare till centrumets ledning. Utöver detta organiserar enheten centrumets upphandlingsförfaranden samt utarbetar och hanterar kontraktsmässiga arrangemang mellan centrumet och dess kunder, och ansvarar för den tillhörande kontraktshanteringen (t.ex. ändringar).  

Teamet för elektroniska signaturer (EU Sign) och centrumets antibedrägeriansvariga handläggare är också en del av enheten. 

Enheten för personalfrågor och personalstöd

Enheten för personalfrågor och personalstöd utformar, samordnar och genomför personalpolitik samt tillhandahåller råd och riktlinjer i personalfrågor till centrumets ledning och personal. Enhetens andra huvudsakliga ansvarsområde är kopplat till urval, rekrytering och karriärutveckling för personal och praktikanter (fortbildning, kompetensförvaltning, bedömning och befordran). Den är också ansvarig för budgetfrågor och ekonomiska frågor som rör personalkostnader.