Översättningscentrumet samarbetar med externa språktjänsteleverantörer när det gäller översättning, ändring, granskning, redigering, terminologi och termlistor, för att täcka sina kunders behov av språktjänster.

External language service provider

För att lägga ut dessa tjänster använder centrumet ramavtal eller särskilda avtal beroende på den typ av tjänst, den språkkombination och det område som krävs av kunden. Ramavtal ingås med tjänsteleverantörer som är framgångsrika i anbudsförfaranden som anordnas av centrumet. Dessa avtal är giltiga i ett år och kan förlängas genom tyst överenskommelse för ytterligare perioder på ett år, dock utan att överskrida en total varaktighet på fyra år. Leverantörerna kontaktas när kunden beställer ett arbete. Om den första leverantören på förteckningen inte har möjlighet att utföra arbetet eller inte svarar kan centrumet erbjuda arbetet till andra leverantörer, och så vidare nedåt i förteckningen. Särskilda avtal ingås mellan centrumet och en extern språktjänsteleverantör för en viss språktjänst och ett visst område som inte omfattas av ett ramavtal eller om ingen leverantör på en ramförteckning kan utföra arbetet.

Den moderna, proaktiva uppdragsavtalsmodell som används vid centrumet bygger på tre huvuddelar: 1) Externa språktjänsteleverantörer med expertkunskaper. 2) Ett dynamiskt bedömningssystem (ändring av rankningen) – som infördes för första gången i EU av centrumet – som ser till att de bästa språktjänsteleverantörerna används, och 3) Tillhandahållande av språkresurser till de externa tjänsteleverantörerna för att hjälpa dem i deras arbete.

Alla arbeten som utförs externt och levereras till centrumet av externa språktjänsteleverantörer bör ha tillräckligt hög kvalitet för att kunna användas omedelbart, utan att granskas ytterligare av centrumet. Som en viktig del av centrumets förfarande för kvalitetssäkring av dessa tjänsteleverantörer granskas dock alla deras arbeten systematiskt av interna språkkunniga personer som använder en bedömningsmall för att se till att de är lämpliga för ändamålet. Mallen innehåller inte bara en helhetsbedömning av översättningen eller redigeringskvaliteten utan också, vid behov, detaljerad information om vilka typer av fel som upptäckts. Centrumet fokuserar på fullständighet och noggrannhet, korrekta citat av referensdokument och publicerat material, efterlevnad av instruktioner och terminologisk och stilistisk konsekvens.

Centrumet lägger ut språktjänster främst på de 24 officiella EU-språken, men även på andra språk som inte är EU-språk, t.ex. isländska, norska, arabiska, ryska, serbiska, kinesiska, japanska, hebreiska, farsi, etc.