Ekonomi- och logistikavdelningen tillhandahåller administrativt och tekniskt stöd på områdena budget, finansiering, strategisk planering, logistik och säkerhet.

Enheten för ekonomi och strategisk planering

Enheten för ekonomi och strategisk planering säkerställer att centrumets ekonomiska förvaltning samt den resultatrelaterade, planeringsrelaterade och strategiska verksamheten sköts på ett korrekt sätt och i överensstämmelse med gällande regler och föreskrifter. Den samordnar upprättandet och uppföljningen av centrumets budget och upprätthåller nära kontakt med centrumets kunder för att integrera deras budgetprognoser i centrumets intäktsbudget. Enheten ansvarar för förhands- och efterhandskontroller av centrumets finansiella transaktioner. Utöver detta utarbetar och genomför enheten centrumets fleråriga strategi och fleråriga arbetsprogram, samordnar utarbetandet av den årliga verksamhetsrapporten samt säkerställer förvaltningen av kostnadsmodellerna, kvaliteten och centrumets resultat.

Enheten för logistik och säkerhet

Enheten för logistik och säkerhet ser till att centrumets personal, data, byggnader och utrustning har tillräckligt skydd mot säkerhetsrisker och att arbetsmiljöreglerna tillämpas fullt ut. Enheten förvaltar lös och fast egendom och bistår personalen med att tillgodose deras behov och önskemål, i syfte att uppnå optimala standarder för välbefinnande och service i centrumets lokaler. Den ansvarar för att upprätta budgeten och övervaka budgetförfarandena för alla infrastruktur- och säkerhetsrelaterade kontrakt. För att förebygga och mildra effekterna i de sällsynta fall då större störningar uppstår i centrumets verksamhet samordnar enheten systemet för hantering av driftskontinuitet. Centrumet är väl införstådd med vikten av en proaktiv miljöstyrning och hållbara metoder och främjar därför enhetens arbete med att vidta miljövänliga åtgärder och öka personalens medvetenhet om relaterade frågor.