Detta är en översättningstjänst som innebär att efterredigerare förbättrar maskinöversättningsresultat. Tjänsten innefattar redigering, ändring och/eller korrigering av maskinöversättning när den färdiga texten inte ska publiceras och främst är avsedd för grovöversättning (”gisting”), dvs. förmedling av den huvudsakliga innebörden utan en språkligt perfekt återgivning på målspråket. Resultatet blir en begriplig text där ingen viktig information har utelämnats av misstag och ingen felaktig information har lagts till.