Översättning av dokument

Översättning är att återge innebörden i källspråkets text på målspråket och att den text man skriver följer målspråkets grammatiska regler och de instruktioner som getts för översättningsprojektet i fråga. ”Källspråk” kallas det språk som originaltexten (dvs. ”källtexten”) är skriven på, och ”målspråk” kallas det språk som man översätter till. Dokument förbehandlas för identifiering av repetitivt material och för att underlätta återanvändning i centrumets översättningsminnen och dra fördel av maskinöversättningsmotorerna, förutom om dokumentet tillhör någon av följande kategorier:

  • Mycket brådskande dokument.
  • Brådskande dokument i vissa format som kräver särskild förbearbetning.

Översättningsbeställningar som uppfyller villkoren för att centrumets maskinöversättningsmotorer ska gå att använda förbehandlas automatiskt med dessa motorer och översättningarna görs till lägre pris för de olika handläggningstiderna. Centrumets språkliga handläggare gör en fullständig efterredigering av sådana föröversatta dokument så att slutresultatet blir helt jämförbart med resultatet av en traditionell översättning (dvs. en översättning som en översättare gör med hjälp av översättningsminnen kombinerat med maskinöversättning).

Granskning av översättningar

Granskning innebär att man går igenom en översättning för att kontrollera att den är lämplig för det avsedda ändamålet. Källtexten och måltexten jämförs och vid behov görs rättelser. Översättningscentrumet erbjuder granskning av översatta dokument. Om översättaren vid granskningen bedömer att översättningen kräver omfattande bearbetning kan centrumet avvisa begäran om granskning. Då rekommenderas kunden i stället att beställa en översättning av texten.

Paste ‘n’ Go-översättning

Paste ‘n’ Go-översättning är en översättningstjänst för upp till fyra sidor långa texter (6 000 tecken) med enkla formateringsalternativ där både förberedelsen för översättning och den tekniska kontrollen är helt automatiserade. I stället för att ladda upp filer klistrar kunden bara in texten som ska översättas på en speciell yta i kundportalen och kopierar sedan in den översatta texten i sina egna system.

Automatisk översättning

Detta är en helt automatiserad tjänst för översättning av dokument med hjälp av en kombination av centrumets översättningsminnen och centrumets egna maskinöversättningsmotorer. Ingen kontroll av texten görs av översättare och källdokumenten förbereds inte för teknisk bearbetning eller formatering.

Lätt efterredigering av neural maskinöversättning

Detta är en översättningstjänst som innebär att efterredigerare förbättrar maskinöversättningsresultat. Tjänsten innefattar redigering, ändring och/eller korrigering av maskinöversättning när den färdiga texten inte ska publiceras och främst är avsedd för grovöversättning (”gisting”), dvs. förmedling av den huvudsakliga innebörden utan en språkligt perfekt återgivning på målspråket. Resultatet blir en begriplig text där ingen viktig information har utelämnats av misstag och ingen felaktig information har lagts till.

Webböversättning

Översättningscentrumet har erbjudit webböversättning som tjänst sedan 2015 och tilldelades Europeiska ombudsmannens pris för god förvaltning (kategori: tillhandahållande av medborgar- och kundinriktade tjänster) 2017 för lösningen som centrumet har infört i samarbete med EUIPO och EU-Osha för att underlätta hanteringen av flerspråkiga webbplatser. Sedan dess har tjänsten förbättrats betydligt genom att centrumet har genomfört en nyutveckling av sin webböversättningsmodul för Drupal-baserade webbplatser. Modulen körs nu med Drupal 7, 8 och 9, har validerats av kommissionens GD Digit och kan laddas ned från plattformen Drupal.org.

Översättning av EU-varumärken, dokument enligt Madridprotokollet och registrerade gemenskapsformgivningar

Vid översättning av EU-varumärken, dokument enligt Madridprotokollet och registrerade gemenskapsformgivningar rör det sig om översättning av standardiserade tekniska texter på området industriell/immateriell äganderätt. Texterna består av förteckningar över varor och tjänster som är baserade på Wipos (Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten) Niceöverenskommelse om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken (Niceklassificeringen) eller Wipos Locarnoöverenskommelse om upprättande av en internationell klassificering för mönster (Locarnoklassificeringen).

Modifiering av översättningar

Detta handlar om att införa ändringar i tidigare översatta texter. När kunden beställer en modifiering måste den skicka med ett dokument som visar alla ändringar som gjorts i den tidigare texten, t.ex. tillägg och strykningar, och alla tidigare språkversioner av de dokument som ska modifieras. På översättningscentrumet anpassar vi sedan översättningarna i enlighet med de ändringar som förts in i originalet.