Europeiska åklagarmyndigheten

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

Europeiska arbetsmyndigheten

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

Europeiska bankmyndigheten

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Europeiska unionens asylbyrå

Europeiska unionens järnvägsbyrå

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet

Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå

Gemenskapens växtsortsmyndighet

Gemensamma resolutionsnämnden

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning

Europeiska unionens satellitcentrum

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning

Centrumet för analys av maritim underrättelseverksamhet beträffande narkotika

Europeiska läkemedelsmyndigheten

Byrån för stöd till Berec

Europeiska unionens rymdprogrambyrå

Europeiska institutet för innovation och teknik

Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

Europeiska jämställdhetsinstitutet

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete

Europeiska fiskerikontrollbyrån

Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

Europeiska miljöbyrån

Europeiska arbetsmiljöbyrån

Europeiska försvarsbyrån

Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa

Europeiska kemikaliemyndigheten

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

European Cybersecurity Competence Centre and Network